Malen

Mal

 

Information om malen

Text och information: Rickard Gustafsson. Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

 

Inom Sparreholms fiskevårdsförenings vatten finns den ovanliga och hotade malen (Silurus glanis). Arten har minskat kraftigt i svenska vatten det senaste århundradet och återfinns endast naturligt i tre vattensystem: Emån, Möckeln/Helge å och Nyköpingsåns vattensystem. Tillbakagången beror på mänsklig påverkan genom sjösänkningar, vattenreglering och föroreningar. I Sverige lever arten dessutom på gränsen till dess klimattolerans, vilket gör den extrakänslig. Malen klassas i Sverige som sårbar (VU) och är upptagen i Artdatabankens rödlista över hotade arter. Arten är sedan 1994 fredad enligt fiskelagen. Detta innebär att det är förbjudet att fiska efter och landa arten.Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka.

Båven är ett av få områden där malen förekommer och reproducerar sig naturligt. På bilden syns en ung mal som fångats vid provfiske sommaren 2017. Foto: Rickard Gustafsson,Sportfiskarna

I Nyköpingsåns vattensystem har utbredningen av mal minskat de senaste hundra åren. Tidigare fanns arten spridd i stora delar av vattensystemet. Rapporter från början av 1900-talet finns från sjöarna Hunn, Hallbosjön och Tisnaren. Idag finns arten i Båven med närliggande sidosjöar inklusive sjön Uren. I modern tid finns det enstaka rapporter från Lidsjön, Yngaren och Långhalsen, sjöar som båda ligger nedströms Båven i vattensystemet.


Malen kan bli mycket stor och nå längder över två meter i svenska vatten. Den största fångade malen i Sverige ska ha fångats i Båven och varit 3,6 m lång och vägt omkring 180 kg (obestyrkt uppgift). Den är en varmvattenälskande fiskart som leker vid temperaturer över 20 °C, normalt sett under juli månad.


Sedan 2007 jobbar länsstyrelsen i Södermanland med att provfiska efter mal i Båven. Sedan 2011 pågår ett regionalt miljöövervakningsprogram för arten där återkommande provfisken genomförs inom särskilda områden för att övervaka beståndet och upptäcka eventuella förändringar i artens levnadsmiljöer. Mer information om arbetet med hotade arter finns att läsa om på http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/djur-och-vaxter/agp-hotade-arter/fiskar/Pages/mal.aspx


Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund driver sedan 2017 ett LONA-projekt tillsammans med Nyköpings kommun med syfte att kartering av miljöer lämpliga för mal inom Nyköpings vattensystem, kartläggning av vandringshinder samt praktiska åtgärder för att gynna arten. Under 2017 gjordes ett försök med att placera ut konstgjorda leknästen av gran i anslutning till kända lek- och uppväxtområden.


Bild på leknästen som placerats ut i Båven. Foto: Rickard Gustafsson, Sportfiskarna.

Mer information och fortlöpande rapportering om projektet finns påwww.sportfiskarna.se.

 

Malens läte

Sparreholms fiskevårdsförening har sedan länge varit intresserade av att hitta en ljudinspelning för malens läte. Detta lyckades man med efter kontakt med SLU Aqua. Klicka på play-knappen nedan för att höra lätet.


Länk till ljudfilen

Bifångst av mal och rapportering

Det händer att arten fångas som bifångst vid gädd- och gösfiske i Båven. Skulle du fånga en mal ska den hanteras varsamt och återutsättas snarast. Rapportera gärna datum, tid, plats, metod och uppskattad längd till Länsstyrelseni Sörmland (se nedan). Om det finns foto bör det bifogas. Rapportering av malfångster är mycket viktigt för att öka kunskapen kring arten, dels med fokus på var i sjön fisken fångas men även för att se i vilken omfattning bifångster sker. Rapportering av bifångster och andra fynd görs till:

 

Länsstyrelsen i Södermanland, Helena Herngren,helena.herngren@lansstyrelsen.se, 010-223 42 93

 

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,rickard.gustafsson@sportfiskarna.se, 08-410 806 29.

 

Det händer att döda malar hittas i sjön. Insamling och analys med fokus på genetik och ålder är mycket viktigt för ökad kunskap om arten. Skulle du hitta en död mal, kontakta ovan nämnda personer. Malar som samlas in skickas till naturhistoriska riksmuseet för vidare analyser.

****************************

Information från Conny Johansson


En text om Malen från svunna tider


* Störst av sötvattenfiskarna

* Är en nattaktiv och glupsk rovfisk

* Fångades fram till 50-talet på hemsmidda ståndkrokar, agnade med döda höns eller spädgrisar

* Finns i Emån, Helgeån, Båven och Möckeln

* Har även fångats i Mälaren samt sjöar som Valdemaren, Exen med flera

* Regelbundet fångas Mal även i Östersjön vid Kalmar sund

* 1871 fångades den största Malen i Båven. Den vägde 180 kg och var 3,6 meter

* I Emån har det fångats Mal på 125 kg

* Användes förr i hushållen. Stjärten kokades eller röktes. Köttet påminner om Lake fast är fetare

* Av Malens huvud kokade man lim. Skinnet torkades och användes till fönsterrutor

* Svenskt sportfiskerekord är på 60 kg. fångades i Emån 1981

* Malen reproducerar sig under sommaren då Ligustern blommar i juni/juli och då vattnet är ca 22 grader

* Bedöms som utrotningshotad och är numera fridlyst

* All Mal som fångas ska återutsätta